Συχνές Ερωτήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας

e-Astypalea

Περιεχόμενα

1. Ποιο είναι το ύψος των επιδοτήσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα «e-Astypalea»;

Το αποδέκτη και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα:ύψος των επιδοτήσεων (οικολογικό bonus) ανά κατηγορία ωφελούμενου/τελικού Ι).

2. Εάν αποκτήσω ένα/περισσότερα όχημα/οχήματα στο πλαίσιο της δράσης «e- Astypalea», μπορώ να μετακινηθώ με αυτό/αυτά εκτός Αστυπάλαιας ; Για κάποιο επαγγελματικό ταξίδι, διακοπές ή μόνιμη διαμονή ;

Ο ωφελούμενος μπορεί να κάνει πρόσκαιρα και περιστασιακά ταξίδια με το ηλεκτρικό του όχημα για κάλυψη προσωπικών αναγκών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μόνιμη διαμονή και χρήση του οχήματος εκτός Αστυπάλαιας. Το όχημα ή τα οχήματα που αποκτώνται στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αστυπάλαιας.

Η μη τήρηση αυτού του όρου από τον ωφελούμενο, που θα διαπιστωθεί από προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, αποτελεί λόγο μη συμμετοχής στη δράση και αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Εάν η μόνιμη κατοικία μου δεν είναι στο Δήμο Αστυπάλαιας μπορώ να κάνω αίτηση στη δράση «e-Astypalea» ;

Όχι. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης στη δράση «e-Astypalea» μόνο για τα φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι στο Δήμο Αστυπάλαιας. Η μόνιμη κατοικία στον Δήμο Αστυπάλαιας αποδεικνύεται από το σύνολο των παρακάτω υποχρεωτικών δικαιολογητικών, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του οδηγού της δράσης:

 • • Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης, όπου αναφέρεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος,
 • • Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ω. της μόνιμης κατοικίας στον Δήμο Αστυπάλαιας,
 • • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στον Δήμο Αστυπάλαιας, όπως αυτή εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα www.gsis.gr, ή από το Δήμο Αστυπάλαιας ή από το ΚΕΠ και
 • • Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνήσιου υπογραφής ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος Αστυπάλαιας.

4. Εάν η εταιρία μου δε διαθέτει φορολογική έδρα ή / και φορολογικό υποκατάστημα στο Δήμο Αστυπάλαιας μπορώ να κάνω αίτηση στη δράση «e-Astypalea» ;

Όχι. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης στη δράση «e-Astypalea» μόνο για τις εταιρίες (ατομικές, Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ν.Π.Ι.Δ.) που διαθέτουν φορολογική έδρα ή/και φορολογικό υποκατάστημα στο Δήμο Αστυπάλαιας και δραστηριοποιούνται κατά τρόπο μόνιμο στο νησί πριν την ημερομηνία ενεργοποίησης της δράσης.

5. Εάν η έδρα ή το υποκατάστημα της εταιρίας μου έχει ιδρυθεί στην Αστυπάλαια μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της δράσης, μπορώ να κάνω αίτηση στη δράση «e-Astypalea» ;

Όχι. Δυνατότητα υποβολής αίτησης στη δράση «e-Astypalea» έχουν μόνο οι εταιρίες που ασκούσαν μόνιμη δραστηριότητα, διαθέτοντας φορολογική έδρα ή υποκατάστημα στο νησί πριν την ημερομηνία έναρξης της δράσης επιδότησης.

6. Κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση, μπορεί να κάνει δυο αιτήσεις κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ, μία αίτηση ως επιχείρηση και μια αίτηση ως φυσικό πρόσωπο ;

Είναι σαφές ότι το κάθε ΑΦΜ δικαιούται να κάνει αίτηση είτε μόνο ως φυσικό πρόσωπο είτε μόνο ως εταιρία.

7. Κάθε ωφελούμενος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ είτε είναι εταιρία, πόσες αιτήσεις δικαιούται να υποβάλλει, κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ και για πόσα οχήματα ;

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι φυσικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση κάνοντας χρήση του ΑΦΜ του, με σκοπό την αγορά ενός (1) οχήματος .

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ , έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση κάνοντας χρήση του ΑΦΜ του, με σκοπό την αγορά ενός (1) οχήματος.

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι εταιρία, μπορεί να υποβάλλει έως τρεις (3) αιτήσεις, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ της εταιρίας, υπό την προϋπόθεση πριν την υποβολή επόμενης αίτησης να έχει πραγματοποιηθεί η οριστική υπαγωγή όλων των προηγούμενων αιτήσεων (υπαχθείσες αιτήσεις σε Υπουργική Απόφαση) και σύμφωνα με τους περιορισμούς που υπάρχουν για τον αριθμό των οχημάτων ανά κατηγορία οχήματος.

Η εταιρία έχει την δυνατότητα να αιτηθεί επιδότηση για την αγορά έως τριάντα (30) συνολικά οχημάτων ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων/τρίκυκλων ή/και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το σύνολο των αιτηθέντων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών ή/και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ανά εταιρία δεν μπορεί να ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) και το σύνολο των αιτηθέντων ηλεκτρικών ποδηλάτων ανά εταιρία δεν μπορεί να ξεπερνά τα δέκα (10).

8. Είμαι κάτοχος άδειας ΤΑΞΙ μαζί με δυο ακόμα φυσικά πρόσωπα και ποσοστά 20%, 50% και 30%. Η αίτηση υποβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά ; Η επιδότηση καταβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά ;

Σε περίπτωση που υπάρχει συγκυριότητα στην άδεια υποβάλλεται μια (1) αίτηση, η οποία και πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των συγκυριούχων και να επισυνάπτονται τα ατομικά δικαιολογητικά όλων των συγκύριων, όπως αυτά προβλέπονται στην λίστα δικαιολογητικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Για την περίπτωση της είσπραξης της αναλογούσας επιδότησης προτείνεται να επιλεγεί ένας εκ των συγκύριων, ο οποίος θα ορίζεται με την σχετική υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) από τους υπολοίπους, και η καταβολή της να γίνει στον λογαριασμό του.

9. Είναι υποχρεωτική η αγορά του οχήματος το οποίο μισθώνεται με την διαδικασία του leasing στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης ;

Όχι, η αγορά δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η περίοδος μίσθωσης πρέπει να ισούται με τρία τουλάχιστον έτη (3), με ιδία χρήση (επιβατική ή επαγγελματική) του οχήματος. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που επιλεγεί η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, στη σύμβαση χρονομίσθωσης leasing του οχήματος, θα πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο για την αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης.

10. Σε περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου μετά την λήξη σύμβασης χρονομίσθωσης leasing ισχύει ότι ο ωφελούμενος πρέπει να το έχει στην κυριότητά του για τρία έτη ;

Όχι. Η κυριότητα του οχήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον μετά την αγορά του αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ισχύει στην περίπτωση απευθείας αγοράς του αυτοκινήτου.

11. Πρόκειται τα συμβατικά οχήματα να απαγορευτούν στο νησί ; Σε ποια περίπτωση είναι υποχρεωτική η απόσυρση του παλαιού οχήματος ;

Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Η αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων είναι επιθυμητή στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας δράσης και εξαρτάται από την οικειοθελή πρωτοβουλία των κατοίκων του νησιού.

Για τον σκοπό αυτό, η απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων επιδοτείται με 3000€ και παλαιών δικύκλων/ τρικύκλων με 800€ τόσο για φυσικά πρόσωπα όσο και για επιχειρήσεις. Ο οριστικός αποχαρακτηρισμός και η απόσυρση του παλαιού οχήματος λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά μόνο στην περίπτωση που ο ωφελούμενος υποβάλει αίτηση ως ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ.

12. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχω αγοράσει όχημα και λόγω ατυχήματος καταστεί άχρηστο πριν την παρέλευση της τριετίας ;

Σε κάθε τέτοια περίπτωση και εφόσον η ασφαλιστική εταιρία πιστοποιεί την αναγκαιότητα διαγραφής του οχήματος λόγω καταστροφής τότε η τριετία δεν θα ισχύει. Τονίζεται ωστόσο ότι θα πρέπει να προσκομιστούν πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης που να πιστοποιούν την κατάσταση του οχήματος συνοδευόμενα με σχετικό φωτογραφικό υλικό.

13. Έχω ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλλω δήλωση Ε1. Μπορεί να υποβάλλω αίτηση για επιδότηση ;

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο ΑΦΜ αλλά ακόμα δεν έχει δημιουργεί η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υπάρχει η δυνατότητα να επισυναφτεί το Ε1 του φορολογούμενου ο οποίος σας αναφέρει στην δική του δήλωση. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται ότι δεν έχετε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

14. Στην περίπτωση που το όχημα μισθώνει μέσω σύμβασης χρονομίσθωσης leasing, με ποιο τρόπο γίνεται η καταβολή του οικολογικού bonus ;

Συστήνεται η προκαταβολή που δίνεται και προβλέπεται στη σύμβαση χρονομίσθωσης να είναι τουλάχιστον ίση με το αναλογούν οικολογικό bonus. Με τον τρόπο αυτό ο ωφελούμενος λαμβάνει άμεσα το σύνολο της ενίσχυσης υποβάλλοντας αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και επισυνάπτοντας τη σύμβαση και την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης.

15. Η χρονομίσθωση ισχύει και για οχήματα τύπου L (δίκυκλα, τρίκυκλα, ποδήλατα κλπ) ;

Όχι, η χρονομίσθωση ισχύει μόνον για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα και επαγγελματικά οχήματα μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους.

16. Εταιρία η οποία δικαιούται τριάντα οχήματα, οφείλει να προμηθευτεί από ένα μόνο τύπο (πχ μόνον επιβατικά αυτοκίνητα) ;

Η επιλογή αφορά το σύνολο των οχημάτων και μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε κατηγορία μεταξύ των επιλέξιμων κατηγοριών, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των αιτηθέντων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών ή/και επαγγελματικών αυτοκινήτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) ανά τελικό αποδέκτη και το σύνολο των αιτηθέντων ηλεκτρικών ποδηλάτων δεν ξεπερνά τα δέκα (10) ανά τελικό αποδέκτη.

17. Επιθυμώ να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και ταυτόχρονα να αποσύρω το παλιό μου όχημα. Δικαιούμαι της επιδότησης απόσυρσης δικύκλου που είναι 800€ ;

Όχι, στην περίπτωση των ποδηλάτων δεν έχει εφαρμογή η απόσυρση. Η επιδότηση απόσυρσης δικύκλου/τρικύκλου εφαρμόζεται όταν ο ωφελούμενος αποσύρει δίκυκλο/τρίκυκλο.

18. Εάν επιλέξω ένα ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο αξίας (Λιανική Τιμή Προ Φόρων) 25.000€ και επιθυμώ να προσθέσω εξοπλισμό, αξεσουάρ κλπ, με την αξία τελικά να διαμορφώνεται στις 30.000€, επί ποιας τιμής υπολογίζεται το οικολογικό bonus ;

To οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κλπ. Κατά συνέπεια, το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί με βάση τις 25.000€ και στο τιμολόγιο / απόδειξη αγοράς θα πρέπει εφόσον προστίθεται εξοπλισμός να κοστολογείται διακριτά και με σαφήνεια.

19. Τι σημαίνει Λιανική τιμή Προ Φόρων ; Ποια άλλη τιμή υπάρχει ;

Η λιανική τιμή προ φόρων αφορά το άθροισμα της εργοστασιακής τιμής, του κόστους των μεταφορικών και του κέρδους. Είναι δηλαδή η τιμή εκείνη που δεν περιλαμβάνει κανέναν φόρο, η καθαρή αξία του οχήματος. Η τιμή μετά φόρων αφορά τον ΦΠΑ που προστίθεται στην Λιανική Τιμή Προ Φόρων και διαμορφώνει το τελικό κόστος αγοράς.

20. Ποιες είναι ακριβώς οι ενέργειες που πρέπει να κάνω πηγαίνοντας σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ;

Για να είναι άρτια και να γίνει αποδεκτή η υποβολή της αίτησης καταβολής οικολογικού bonus μέσω του προγράμματος, θα πρέπει να ζητήσετε από την αντιπροσωπεία να σας παραδίδει μια επίσημη προσφορά, η οποία θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η Λιανική Τιμή Προ Φόρων της βασικής έκδοσης του μοντέλου, η αξία δηλαδή επί της οποίας θα υπολογιστεί το οικολογικό bonus που δικαιούστε.

Εφόσον επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό πέραν του εργοστασιακού, θα πρέπει αυτός να αναγράφεται διακριτά ή και καθόλου στην προσφορά που παίρνετε από την αντιπροσωπεία. Παράδειγμα :

Επιθυμείτε την αγορά οχήματος Χ το οποίο έχει ΛΤΠΦ 24.000€, επιλέγετε εξτρά εξοπλισμό αξίας 5.000€, σύνολο 29.000€, πλέον ΦΠΑ 6.960€ . Η προσφορά κα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά και διακριτά τις παραπάνω αξίες, καθώς και η πλήρης ονομασία και σειρά του μοντέλου του οχήματος που επιλέγετε.

Το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί επί των 24.000€.

21. Έκδοση μοντέλου έχει 35.000€ ΛΤΠΦ καταλόγου. Ο αντιπρόσωπος / πωλητής κάνει αρχική προσφορά / έκπτωση για 33.000€ και τελικά πουλάει το όχημα 32.000€. Σε ποια αξία προ φόρων υπολογίζεται η επιδότηση του οικολογικού bonus ;

To οικολογικό bonus υπολογίζεται πάντα επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων στην οποία τελικά πωλείται το αυτοκίνητο. Υπενθυμίζεται ότι ο κατάλογος των επιλέξιμων μοντέλων με τις επίσημες Λιανικές Τιμές Προ Φόρων είναι ενδεικτικός, οι τιμές μπορεί να διαφέρουν και να είναι μειωμένες ανάλογα με τις εκπτώσεις που παρέχονται από τους εκάστοτε προμηθευτές. Ο κατάλογος ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα και εύκολα οι ενδιαφερόμενοι.

22. Έκδοση μοντέλου έχει 48.000€ ΛΤΠΦ επίσημου καταλόγου. Ο πελάτης θέλει εξτρά επιπλέον 7.000€. Λαμβάνει επιδότηση, αφού το σύνολο της αξίας (55.000€) υπερβαίνει τις 50.000 € και αν ναι επί ποιας αξίας προ φόρων ;

Ναι, λαμβάνει επιδότηση η οποία υπολογίζεται στις 48.000€, καθώς όπως έχει ήδη απαντηθεί ο επιπλέον εξοπλισμός από την βασική έκδοση της σειράς του μοντέλου δεν επιδοτείται.

23. Υπέβαλα αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα και απορρίφθηκα. Επιτρέπεται να υποβάλλω εκ νέου ;

Βεβαίως, είναι δυνατή η υποβολή νέου αιτήματος εφόσον προηγουμένως έχετε λάβει την επίσημη ενημέρωση για την απόρριψή σας και τους λόγους αυτής . Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία υποβολής θα ακολουθήσει την διαδικασία που ακολουθούν όλες οι αιτήσεις.

24. Επισκέφθηκα ένα κατάστημα που εμπορεύεται δίκυκλα, τρίκυκλα και ποδήλατα για να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο πωλητής μου υπέδειξε το παρακάτω εξηγώντας μου ότι φέρει πετάλια και πωλείται ως ποδήλατο. Θα λάβω επιδότηση με ποσοστό 40% ;

Ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος δεν αφορά ηλεκτρικό ποδήλατο, αλλά ηλεκτρικό δίκυκλο δεδομένου ότι φέρει μηχανισμό γκαζιού στα χερούλια. Για να υπολογιστεί η επιδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια του πίνακα επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά δίκυκλα θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας του (π.χ. άδεια κυκλοφορίας κ.λπ.).

25. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξω όχημα σε σχέση με αυτό για το οποίο αρχικά αιτήθηκα οικολογικό bonus ; Εάν έχω υποβάλλει το αίτημά μου με το όχημα Χ και προσκόμισα προσφορά, μπορώ να το αλλάξω ;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της αίτησης όσον αφορά το μοντέλο μόνον όμως με παρόμοιου τύπου όχημα. Δηλαδή εάν έχετε αιτηθεί για αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο δεν μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία και να αιτηθείτε δίκυκλο. Για την αλλαγή της αρχικής επιλογής μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα τροποποίησης προσκομίζοντας νέα προσφορά.

26. Με ποιόν τρόπο λαμβάνω το οικολογικό bonus

Το οικολογικό bonus λαμβάνεται μόνον από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη και καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που αυτός υποδεικνύει με το σχετικό αίτημα. Θα πρέπει να προηγηθεί υποβολή αιτήματος πληρωμής το οποίο συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης.

27. Τι ακριβώς είναι το «έξυπνο» οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) για το οποίο δίνεται επιδότηση €500 ;

Το οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) είναι μια συσκευή που είναι κατάλληλη και προορίζεται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον. Ο όρος «έξυπνος» αναφέρεται στην τεχνική δυνατότητα της συσκευής για διαχείριση ισχύος (ταχύτητα με την οποία φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα). Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών που είναι επιλέξιμες για την παροχή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που αφορούν στη δυνατότητα διαχείρισης ισχύος, περιγράφονται στην παράγραφο 12.5.1. του οδηγού της δράσης είναι διαθέσιμες στο έντυπο «Τεχνικές προδιαγραφές σημείων επαναφόρτισης», που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της δράσης «e-Astypalea».

28. Το ποσό της επιδότησης που δικαιούμαι είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως ιδιοκτήτης οχήματος Ε.Δ.Χ. – ΤΑΧΙ για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) είναι σταθερό ή εξαρτάται από την τιμή της συσκευής ;

Το ποσό της επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) καλύπτει το κόστος αγοράς της συσκευής όπως αυτό αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς (τιμή προ Φ.Π.Α), ενώ δεν μπορεί να ξεπερνά τα €500. Σημειώνεται πως το ποσό της επιδότησης δεν υπολογίζεται ως ποσοστό επί της τιμής της συσκευής.

Για παράδειγμα μια συσκευή με κόστος €600 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση €500, ενώ μια συσκευή με κόστος €400 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση €400.

29. Τι ακριβώς είναι το «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) για το οποίο κάνει αίτηση η εταιρία και για το οποίο δίνεται επιδότηση €400 ;

Το σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) είναι μια συσκευή που είναι κατάλληλη και προορίζεται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης των επιχειρήσεων με ιδιωτική πρόσβαση. Επισημαίνεται ότι το σημείο επαναφόρτισης προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την εταιρία και σε καμία περίπτωση δε θα είναι δημοσίως προσβάσιμο. Ο όρος «έξυπνος» αναφέρεται στην τεχνική δυνατότητα της συσκευής για διαχείριση ισχύος (ταχύτητα με την οποία φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα).

Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών που είναι επιλέξιμες για την παροχή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που αφορούν στη δυνατότητα διαχείρισης ισχύος, περιγράφονται στην παράγραφο 12.5.1. του οδηγού της δράσης είναι διαθέσιμες στο έντυπο «Τεχνικές προδιαγραφές σημείων επαναφόρτισης», που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της δράσης «e-Astypalea».

30. Ποια είναι η διαδικασία για να λάβω την επιδότηση για το «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) Η/Ο είτε πρόκειται για χρήση του σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρο στάθμευσης εταιρίας ;

Κατά τη φάση της υποβολής της αίτησης, πρέπει να επιλέξετε την επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) σημαίνοντας με ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο της διαδικτυακής πύλης. Στη φάση αυτή θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της δράσης. Ακόμη θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε ένα εκ των δύο παρακάτω εντύπων:

 • - Μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή
 • - Έντυπο Ε9,

Μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου στην περίπτωση που η θέση στάθμευσης στο Ε9 δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης και καταβολή του ποσού της επιδότησης οφείλετε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του οδηγού του προγράμματος και αναρτώνται εδώ : e-astypalea.gov.gr

31. Που μπορώ να βρω αναρτημένη την λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης ;

Η λίστα αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της δράσης kinoumeilektrika.gov.gr, ενώ επικαιροποιημένο αντίγραφο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της δράσης e-astypalea.gov.gr. Η πιο πρόσφατη έκδοση της λίστας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης κατά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων.

32. Μπορώ να κάνω αίτηση για να λάβω επιδότηση μόνο για αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) χωρίς ταυτόχρονα να αιτούμαι επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος ;

Δυνατότητα επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) έχουν μόνο όσοι αιτούνται την παροχή επιδότησης για την απόκτηση αμιγώς ηλεκτρικού επιβατικού ή/και επαγγελματικού αυτοκινήτου μέγιστου βάρους έως 3,5 τόνους.

33. Για πόσα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) δικαιούται επιδότηση ο ωφελούμενος ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ;

Κάθε ωφελούμενος, ανεξάρτητα σε ποια Κατηγορία ανήκει, δικαιούται να λάβει επιδότηση για ένα (1) «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) για κάθε ένα ηλεκτρικό επιβατικό ή/και επαγγελματικό αυτοκίνητο, που κάνει αίτηση στη δράση «e-Astypalea», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της δράσης ανά Κατηγορία ωφελούμενου. Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό πρόσωπο δικαιούται να κάνει αίτηση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ένα φορτιστή. Η εταιρία δικαιούται να κάνει αίτηση για έως δεκαπέντε συνολικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για αντίστοιχο αριθμό φορτιστών.

34. Ένα εκ των προστατευόμενων μελών μου, ανήλικο τέκνο, είναι Άτομο με Αναπηρία. Δικαιούμαι την επιπλέον επιδότηση των 500€ ;

Σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος της επιδότησης καθώς και της όποιας επιπλέον επιδότησης που αφορά Άτομα με Αναπηρία πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Συνεπώς για να επωφεληθεί κάποιος από το επιπλέον ποσό που δίδεται σε Άτομα με Αναπηρία πρέπει να διαθέτει ο ίδιος το σχετικό πιστοποιητικό που ζητείται στα δικαιολογητικά υποβολής. Άρα, στην περίπτωση ανηλίκου τέκνου δεν είναι εφικτή η καταβολή της επιπλέον επιδότησης στον γονέα.

35. Εάν είμαι τέκνο μιας οικογένειας με τέσσερα και άνω εξαρτώμενα τέκνα δικαιούμαι την επιπλέον επιδότηση των 500€ όταν επιλέξω να επιδοτηθώ για ηλεκτρικό ποδήλατο ;

Όχι. Δικαιούχοι της επιδότησης ειδικής κατηγορίας για την περίπτωση της οικογένειας με τέσσερα (4) και άνω εξαρτώμενα τέκνα (για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου) είναι η μητέρα και ο πατέρας των εξαρτώμενων τέκνων. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων στην περίπτωση οικογενειών με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, όπου oι δικαιούχοι είναι η μητέρα και ο πατέρας των εξαρτώμενων τέκνων. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται προσκομίζοντας το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το Έντυπο Ε1 από το www.gsis.gr.

36. Έχει λήξει η ισχύς του πιστοποιητικού τεκμηρίωσης της ιδιότητας του Ατόμου με Αναπηρία. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση έτσι ώστε να εξασφαλίσω το επιπλέον ποσό που προβλέπεται από την δράση;

Σε αυτή την περίπτωση θα υποβάλλετε το πιστοποιητικό που έχει λήξει καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχετε υποβάλλει για την ανανέωσή του.

37. Οι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων, οι εταιρίες που διαθέτουν ΚΑΔ λιανικής/ χονδρικής πώλησης αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, ποδηλάτων, είναι επιλέξιμες στην δράση «e-Astypalea» προκειμένου να προμηθευτούν οχήματα με επιδότηση ;

Όχι, οι εταιρίες που έχουν δραστηριότητα λιανικής/χονδρικής πώλησης οχημάτων κάθε είδους, που είναι επιλέξιμα από την δράση e-Astypalea, δεν έχουν την δυνατότητα να τύχουν της ωφέλειας του οικολογικού bonus. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

38. Η επιδότηση για «έξυπνου» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα (εταιρίες) ;

Η επιδότηση για «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ νομικά πρόσωπα (εταιρίες), δηλαδή Κατηγορία Α, Β και Γ αντίστοιχα.

39. Είναι εφικτή η αγορά οχήματος (αυτοκινήτου, ποδηλάτου, δικύκλου/τρικύκλου) από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

Ναι, η αγορά είναι αποδεκτή ωστόσο παραμένει η δεσμευτική υποχρέωση της προσκόμισης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στον οδηγό της δράσης. Για την υποβολή τους είναι αποδεκτή η αγγλική γλώσσα.

40. Έχω παραγγείλει όχημα, οποιοδήποτε από τα επιλέξιμα της δράσης, και με ενημέρωσαν ότι η παράδοσή του θα γίνει σε τρείς μήνες. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση ; Υπάρχει κίνδυνος να χάσω την επιδότηση γιατί την στιγμή που θα αιτηθώ για την καταβολή της θα εξαντλούνται οι διαθέσιμοι πόροι ;

Η προτεραιότητα σας στην καταβολή της ενίσχυσης και την διαθεσιμότητα των πόρων ισχύει με την υποβολή του αρχικού αιτήματος συμμετοχής στην δράση και όχι την χρονική στιγμή που θα υποβάλλετε αίτημα πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι από την στιγμή που έχετε εγκριθεί για την συμμετοχή σας έχετε εξασφαλισμένη την διαθεσιμότητα των πόρων.

Σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα της αναμονής παράδοσης με βάση τα όσα αναφέρονται στον οδηγό της δράσης η έγκριση σας είναι σε ισχύ για οκτώ (8) μήνες από την έγγραφη ενημέρωση σας σχετικά με την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής. Μετά την παρέλευση του οκταμήνου η έγκριση ανακαλείται και δεν ισχύει, εκτός εάν τεκμηριωμένα και για συγκεκριμένους λόγους ανωτέρας βίας η παράδοση δεν καταστεί εφικτή. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται αίτημα τρίμηνης παράτασης, και εάν το τρίμηνο επίσης παρέλθει άκαρπο οδηγεί σε οριστική απώλεια της αρχικής σας ένταξης.

Η ανωτέρω παράταση δίνεται μία φορά. Το αίτημα της παράτασης πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα και το αργότερο τρεις ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας του οκταμήνου.

41. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δηλώνω εισοδήματα από ελεύθερο επάγγελμα, έχω την δυνατότητα να υπαχθώ στην δράση e-Astypalea ;

Ναι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται στην κατηγορία Γ, και έχουν την δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων ή ποδηλάτων. Συνεπώς οι ατομικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και δραστηριότητας (πλην των εξαιρούμενων δραστηριοτήτων του άρθρου 4 του οδηγού της δράσης) είναι επιλέξιμες και έχουν την δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης έως τριάντα (30) συνολικά οχημάτων.

42. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ;

Για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου συνιστούμε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένες εταιρίες που ασχολούνται με το αντικείμενο ή να κάνετε την διαδικασία μέσω ΚΕΠ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

 1. Αίτηση Απόσυρσης Οχήματος
 2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα
 3. Άδεια κυκλοφορίας
 4. Πινακίδα κυκλοφορίας. Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση από το Αστυνομικό Τμήμα για την δήλωση της απώλειας και παράβολο των 30€ από Δημόσιο Ταμείο
 5. Εξοφλητική πράξη αν παρακρατείται η κυριότητα. Απαιτείται να είναι εξοφλημένα τα τέλη κυκλοφορίας.

43. Υπάρχει δυνατότητα να λάβω επιδότηση από το πρόγραμμα «e-Astypalea» στην περίπτωση που είμαι δικαιούχος σε κάποιο άλλο πρόγραμμα επιδότησης (π.χ. «Κινούμαι Ηλεκτρικά»;

Όχι. Ο ωφελούμενος της παρούσας δράσης οφείλει και υποχρεούται να μην έχει υποβάλει αίτημα επιδότησης για το ίδιο ή άλλο όχημα στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και να μην έχει υποβάλει αίτημα επιδότησης για το ίδιο όχημα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης.

44. Μπορώ να αγοράσω ποδήλατο που προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό με την χρήση ειδικού εξοπλισμού (κιτ) ;

Όχι, απαγορεύεται ρητά η ενίσχυση του οικολογικού bonus για αυτή την κατηγορία. Η ενίσχυση του οικολογικού bonus αφορά μόνον τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως αυτά έχουν παραχθεί από το εργοστάσιο και χωρίς επιπλέον παρεμβάσεις ή/και μετατροπές. Για την αποδοχή του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης είναι υποχρεωτική η επισύναψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, το οποίο ζητάτε και οφείλει να σας προσκομίσει ο πωλητής.

45. Ο πωλητής του ηλεκτρικού ποδηλάτου μού αρνείται να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση ;

Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση Πωλητή για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό και η έλλειψη αυτής οδηγεί σε απόρριψη και μη λήψη του οικολογικού bonus. Συστήνεται σε όλους να λαμβάνουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την πληρωμή της αξίας του ποδηλάτου και της παραλαβής του.

46. Μετά από πόσα χρόνια μπορώ να μεταβιβάσω το ηλεκτρικό μου όχημα; Πρέπει αυτό να γίνει μόνο σε κάποιον άλλο κάτοικο Αστυπάλαιας ;

Στην περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο ή μια εταιρεία αποκτήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο πλαίσιο της παρούσας δράσης δεσμεύεται να το κρατήσει στην κυριότητά του/της κατ’ ελάχιστο για τρία έτη. Εάν μετά την πάροδο της τριετίας επιθυμεί να το πουλήσει, μπορεί να το κάνει σε οποιονδήποτε δυνητικό αγοραστή.

47. Μπορώ να αγοράσω αυτοκίνητα οποιασδήποτε μάρκας με την ίδια επιδότηση ;

Το οικολογικό bonus που προβλέπεται στο πλαίσιο της δράσης «e-Astypalea» ισχύει υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται στον Οδηγό της δράσης εδώ και σε καμία περίπτωση δεν εξαρτάται από την μάρκα των οχημάτων. Οι λίστες με τα επιλέξιμα ηλεκτρικά οχήματα (ΙΧ, ταξί, δίκυκλα, ελαφρά φορτηγά) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της δράσης εδώ και ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

48. Προκειμένου να λάβω την επιδότηση από το e-Astypalea, χρειάζεται να καταθέσω πρώτα όλο το ποσό της αγοράς ;

Σύμφωνα με τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων για την εν λόγω δράση, ο ωφελούμενος πρέπει να προβεί στην αγορά του οχήματος και να καταθέσει την απόδειξη αγοράς στα δικαιολογητικά της δεύτερης φάσης της αίτησης, της φάσης ολοκλήρωσης.

Στη συνέχεια, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση και γίνεται η πίστωση του ποσού της επιδότησης στο λογαριασμό του ωφελούμενου.

49. Μπορεί ο δυνητικά ωφελούμενος της δράσης να αγοράσει μεταχειρισμένο όχημα και να το αποσύρει;

Όχι. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για όλα τα αποσυρόμενα οχήματα.

Συγκεκριμένα, το προς απόσυρση όχημα πρέπει να έχει ημερομηνία ταξινόμησης (έτος 1ης άδειας κυκλοφορίας) στην Ελλάδα, προγενέστερη της 01.01.2014 και να μην έχει περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη μετά την 01.01.2021.

Συνεπώς, ο ωφελούμενος που θέλει να αποσύρει κάποιο όχημα πρέπει να το είχε στην κατοχή του πριν την έναρξη του τρέχοντος έτους.

50. Η επιδότηση μέσω της δράσης «e-Astypalea» συνυπολογίζεται στα πλαφόν άλλων επιχειρηματικών επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ) ;

Για τις κατηγορίες Β και Γ των ωφελούμενων της δράσης «e-Astypalea», η επιδότηση συνυπολογίζεται στον έλεγχο σώρευσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού de minimis, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών